Dan Shu's Diary (II), Dan Shu's Diary (I)

📍 The Xianzhou Luofu Artisanship Commission

Options
Book190432#207
+ Dan Shu's Diary (II) x 1
Options
Options
Options
+ Dan Shu's Diary (II) x 1

📍 The Xianzhou Luofu Exalting Sanctum

Options
Book190431#207
+ Dan Shu's Diary (I) x 1

This website is made for educational and research purpose